ROZDZIAŁ IV

ORGANIZACJA DZIAŁANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ

 § 8. 

Statut poradni określa organizację placówki.

 § 9. 

1. Szczegółową organizację działania poradni w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji poradni, opracowany przez dyrektora poradni, z uwzględnieniem rocznego planu pracy oraz planu finansowego poradni – do 30 kwietnia danego roku. Arkusz organizacji poradni zatwierdza organ prowadzący poradnię do dnia 31 maja danego roku.

2.W arkuszu organizacji poradni zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników poradni, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze oraz ogólną liczbę godzin zajęć finansowanych ze środków przydzielanych przez organ prowadzący.

 § 10. 

1. Poradnią kieruje dyrektor.

2. Poradnia zatrudnia pracowników pedagogicznych: psychologów, pedagogów, logopedów.

3. Poradnia może zatrudniać w zależności od potrzeb: socjologów, doradców zawodowych, rehabilitantów, lekarzy oraz pracowników socjalnych, którzy ukończyli studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, socjologia, a także innych specjalistów.

4. Poradnia zatrudnia pracowników administracji i obsługi.

ROZDZIAŁ V

ZADANIA PRACOWNIKÓW PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ

 § 11. 

1. Zakres zadań pracowników pedagogicznych obejmuje:

1)       działalność diagnostyczna (psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna), także w środowisku dziecka;

2)       działalność postdiagnostyczna;

3)       opiniowanie i orzecznictwo;

4)       poradnictwo dla dzieci, rodziców i nauczycieli;

5)       konsultacje indywidualne i grupowe;

6)       rozmowy wspierające;

7)       działalność terapeutyczna;

8)       spotkania, rozmowy z rodzicami/opiekunami prawnymi;

9)       działania interwencyjne w środowisku dziecka (m.in. mediacje, negocjacje);

10)    obserwacje dzieci w środowisku przedszkolnym, szkolnym,  rodzinnym, innych placówkach;

11)    działalność profilaktyczno – edukacyjna (zajęcia edukacyjne, psychoedukacyjne, profilaktyczne, informacyjne, warsztaty zawodoznawcze) z dziećmi, młodzieżą, rodzicami, wychowawcami, nauczycielami;

12)    współpraca z rodzicami, szkołami, placówkami wspierającymi szkoły, środowiskiem.

2. Pracownicy pedagogiczni realizują zadania:

1)       na terenie poradni, szkół, placówek oświatowo-wychowawczych i placówek poza oświatowych wspomagających rozwój dzieci, młodzieży oraz funkcję wychowawczą rodziny i nauczycieli;

2)       w środowisku rodzinnym (dotyczy diagnozy specjalistycznej);

3)       we współpracy z organem prowadzącym, instytucjami i organizacjami samorządu lokalnego.

3. Zakres zadań innych pracowników:

1)       zadania administracji:

a)        prowadzenie spraw kadrowych, sprawozdawczości,

b)        obsługa sekretariatu zgodnie z instrukcją kancelaryjną oraz wewnętrznymi procedurami;

2)       zadania księgowości:

a)        opracowywanie i realizacja projektów finansowych,

b)        prowadzenie gospodarki finansowej, majątkowej poradni;

3)       zadania pracowników obsługi:

a)        dbałość o porządek i czystość we wszystkich pomieszczeniach poradni i jej otoczeniu,

b)        dozorowanie mienia,

c)        dbałość o sprawne funkcjonowanie i stan techniczny sprzętu i urządzeń poradni.

4.   Szczegółowy zakres zadań pracowników pedagogicznych,  administracyjnych i obsługi określają przydziały czynności.

5. Wolontariusze wykonują zadania określone w umowie, we współpracy z pracownikami pedagogicznymi poradni wyznaczonymi przez dyrektora poradni pod nadzorem dyrektora poradni lub wyznaczonej przez niego osoby.

§ 12.

W przypadku zatrudnienia więcej niż 15 pracowników pedagogicznych  w poradni może być utworzone stanowisko wicedyrektora.

 § 13.

 1. Poradnia działa w ciągu całego roku jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne.

2. Dzienny czas pracy poradni ustala dyrektor poradni w uzgodnieniu z organem prowadzącym.


projekt i wykonanie
Łuczka Bernard

Biuletyn Informacji Publicznej | Struktura i zadania | Struktura i zadania | Aktualności | Kontakt i godziny pracy

Tel.: 084 639 56 99
Tel/Fax: 084 639 07 09
E-mail: pppnr1@pppnr1.enetia.pl